Overblijven op kc Cornelius

Informatie voor ouders van kinderen die overblijven op Kindcentrum Cornelius.

Overblijven of tussentijdse opvang (TSO)

Tijdens de schooluren kan uw kind overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00 uur t/m 13.00 uur. U kunt uw kind aanmelden tot één dag van tevoren per sms, WhatsApp of inspreken tussen 9.00 en 20.00 uur. Het mobiel nummer is: 0681716315.

Voor info kunt u bellen tussen 19.00 uur en 20.00 uur.

Als uw kind op vaste dagen overblijft, is één keer opgeven voldoende. Het is wel belangrijk dat u uw kind afmeldt als het een keer niet komt. Dit is van groot belang omdat wij anders naar niet-afgemelde kinderen moeten gaan zoeken.

Let op: Bij ziekte ook afmelden via de overblijftelefoon, wij werken nog niet met het ouderportaal!

Aanmeldformulier:

Zorg dat de telefoonnummers in het aanmeldformulier altijd actueel zijn. Wij moeten u kunnen bereiken als dit nodig is.

Verder bent u zelf verantwoordelijk voor het op tijd doorgeven van bijzonderheden over uw kind aan het team van het overblijven. Als wij van bepaalde situaties niet op de hoogte zijn, kunnen wij er ook geen rekening mee houden.

U kunt het aanmeldformulier downloaden van de website.

Eten en drinken
U dient zelf te zorgen voor de broodmaaltijd van uw kind. Wij schenken thee en de kinderen kunnen eventueel een zakje cup-a-soup of een drinkpakje meenemen. (geen koolzuurhoudende frisdrank en energie of power drank). Wij zien erop toe dat uw kind drinkt en minstens één boterham opeet, tenzij met de ouders anders is afgesproken. Alles wat uw kind niet opeet gaat in de trommel mee naar huis zodat u ziet wat uw kind gegeten heeft.

Wilt u de tassen, broodtrommels en bekers voorzien van de naam van uw kind?

Wilt u de kinderen geen snoep of koek meegeven. Wij zorgen zelf voor een snoepje zodat alle kinderen hierin gelijk zijn.

Het overblijflokaal is op de bovenverdieping in het handenarbeidlokaal en/of in het ondersteuningslokaal. Er staat altijd een leidster onder bij de trap om de kinderen op te vangen voor het overblijven, er is dan direct een aanwezigheidscontrole. De kinderen van groep 1 en 2 blijven beneden over, in het ondersteuningslokaal

Klaar met eten?  Dan blijven de kinderen nog even aan tafel  totdat ze allemaal klaar zijn of de leiding aangeeft dat ze iets anders mogen doen.

De leidsters overleggen samen  met de kinderen wat ze daarna gaan doen, binnen spelen of buiten spelen (bij mooi weer altijd buiten). Ook maken we soms gebruik van de speelzaal en het Pannaveldje buiten school.

De kinderen tot en met groep 3 spelen op de onderbouwspeelplaats en vanaf groep 4 op de bovenbouwspeelplaats.

Gebruikt u kind medicijnen en wilt u dat wij deze verstrekken dan dient u hiervoor een toestemmingsformulier in te vullen. Dit formulier vindt u bij de balie in het postvakje van de TSO. 

De kosten

Voor de vaste groep kinderen die overblijven
Bij deze groep kinderen maken we gebruik van een automatische incasso.
We schrijven een vast bedrag af per maand (over 10 maanden).  De eerste betaling is in september en de laatste in de eerste week van de vakantie.
In juli zal er een jaarafrekening zijn waarbij rekening wordt gehouden met de exacte aanwezigheid van de kinderen. Denk aan ziekte, feestdagen, studiedagen, schoolreisjes ect.

De kosten per kind per maand zijn:
1 x per week overblijven € 6,00
2 x per week overblijven € 12,00
3 x per week overblijven € 18,00
De automatische incasso stopt automatisch wanneer uw laatste kind van school af gaat.

Voor de kinderen die incidenteel/wisselend overblijven.
De kosten zijn €2,00 per kind voor éénmaal overblijven. U kunt ook een strippenkaart kopen. De kosten van die kaart zijn € 18,00 voor 12 keer overblijven. U kunt het geld overmaken naar banknummer: NL51RABO0317881620 t.n.v. Ouderraad KC Cornelius, Overblijven. Vermeld daarbij de naam van kind/kinderen.

U kunt dit doen op het moment dat u kind voor het eerst overblijft. als deze strippenkaart op is wordt u via de overblijf-app geinformeerd. 
De strippenkaart blijft geldig tot uw laatste kind van school af is en het mogelijke overschot krijgt u terug gestort.

Voor vragen m.b.t. de betaling kunt u terecht bij Lonneke de Koning 06-46133123.

Afspraken voor kinderen tijdens het overblijven op KC Cornelius

1. Bij het overblijven hanteren we de Kei-goede regels en de algemene regels die op school gelden.

2. We gaan naar de wc vóórdat we naar boven gaan en wassen onze handen voor we aan tafel gaan.

3. We eten netjes en rustig en we blijven tijdens het eten aan tafel zitten. We zitten niet aan het eten van anderen. Tassen zetten we op de grond.

4. Voor de veiligheid is het nodig dat iedereen op het schoolterrein blijft. Daarom spreken we af dat je alleen het plein mag verlaten met toestemming van één van de leidsters.

5. "We doen ons best om een gezellige overblijver te zijn!"

Het overblijven is onder verantwoording van het kindcentrum georganiseerd, dit met behulp van enkele vaste overblijfkrachten. Heeft u vragen, wensen of opmerkingen, dan kunt u met deze terecht bij de coördinator van het overblijven, Marjo Geene (onderwijsassistent) terecht. Zij zal u ook benaderen als er problemen of vragen zijn betreffende uw kind tijdens het overblijven.

Voor praktische zaken is Marianne Thijssen de contactpersoon van de overblijfgroep, zij is bereikbaar via 0681716315.
Voor financiële zaken en betalingen kunt u contact opnemen met Lonneke de Koning 06 46133123
Voor alle andere overblijfaangelegenheden kunt u contact opnemen met Marjo Geene via 359036

De overblijfgroep van KC Cornelius.

Foto: uitreiking van de "gouden ster" voor de overblijfgroep.