Medezeggenschapsraad voortaan kindcentrumraad (KCR)

Het basisonderwijs heeft als inspraakorgaan de medezeggenschapsraad (mr). Voor de opvang is dit de Lokale oudercommissie (LOC). Zij trekken gezamenlijk op en vormen zij de Kindcentrumraad van KC Cornelius.

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Dit is wettelijk geregeld bij de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Iedere MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode, fuseren met een andere school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

De opvang (peuterwerk, dagopvang en buitenschoolse opvang) heeft als officieel inspraakorgaan de Lokale Ouder Commissie (LOC). Deze oudervertegenwoordiging beslist mee over belangrijke zaken zoals o.a. de tarieven.

Omdat we één kindcentrum vormen, kiezen we er ook voor om de M.R. en L.O.C. samen te voegen, waarbij ieder zijn wettelijke bevoegdheden houdt. We staan immers voor dezelfde taak: de organisatie van KC Cornelius zo optimaal mogelijk te laten verlopen ten behoeve van onze kinderen.
Formeel wordt er nog een onderscheid gemaakt tussen M.R. en LOC:

Medezeggenschapsraad:
In de medezeggenschapsraad van het basisonderwijs zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) én vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad.

De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de medezeggenschapsraad beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht. Als zaken voor beide van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht, bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur.

Vanuit iedere MR is er vertegenwoordiging vanuit de oudergeleding en personeelsgeleding naar de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR richt zich met name op de bovenschoolse aangelegenheden en de MR op de schoolse aangelegenheden. Afgelopen schooljaar hebben de raden van de afzonderlijke scholen gezamenlijk een nieuw medezeggenschapsreglement en verkiezingsreglement voorgelegd aan het bestuur die vervolgens ook is aangenomen. Hiermee is de basis gelegd waardoor de raden in staat zijn om gezamenlijk op te trekken en daardoor optimaler gebruik kunnen maken van de algemene en bijzondere rechten.

De Lokale OuderCommissie:
Hierin zijn ouders van de het peuterwerk/dagopvang én de buitenschoolse opvang vertegenwoordigd. 

De kindcentrumraad vergadert ongeveer eens per zes weken. De vergaderingen van de KCR zijn openbaar. Ook wordt u middels het Korreltje op de hoogte gehouden.

De kindcentrumraad van KC Cornelius bestaat uit:

Oudergeleding basisschool (mr)
Dolf Bakkers
Jantien Kemphorst
Candy van Uden (voorzitter)

Oudergeleding Opvang (LOC)
Harm van Hal
Jantien Kemphorst
vacature
 

Personeelsgeleding 
Loes vd Heijden (secretaris)
Janneke van Lankvelt
Walther Groenendaal

In de gemeenschappelijke kindcentrumsraad van stichting GOO
namens ouders:    Wendy van Dijk
             
                       

Wilt u als ouder ook in de kindcentrumraad? Klik dan hier om meer informatie aan te vragen.
Het mailadres van de kindcentrumraad is:   mr@cornven.nl